Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Versie d.d. 1 september 2020 

ARTIKEL 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon die met Containersnel.nl een overeenkomst sluit of daartoe een offerte aanvraagt. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Containersnel.nl; Ondernemer: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Containersnel.nl; Afnemer: de opdrachtgever dan wel consument of ondernemer; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Containersnel.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever en Containersnel.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Overeenkomst: iedere Overeenkomst tot dienstverlening en/of de Overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van Inzamelmiddelen en/of Materialen, alsmede iedere andere Overeenkomst tussen Containersnel.nl en opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden van kracht zijn. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die Containersnel.nl in de uitoefening van haar onderneming uitvoert of door derden uit laat voeren, waaronder begrepen inzameling, verwerking, bewerking, recycling, op- en overslag van (afval)stoffen, aanneming van werk, transport, verkoop, levering, verhuur, in (bruik)leen verschaffen van container(s) etc. 1.4 Afvalstoffen: alle door Opdrachtgever aan Containersnel.nl aangeboden of daartoe bestemde (gevaarlijke) stoffen, preparaten of andere producten, waarvan Opdrachtgever zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of Containersnel.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Containersnel.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Containersnel.nl en de opdrachtgever. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Containersnel.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 3 - Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Containersnel.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Containersnel.nl niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 4 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Containersnel.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Containersnel.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. Containersnel.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Containersnel.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. Containersnel.nl zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Containersnel.nl waar de opdrachtgever met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 6. Indien Containersnel.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 5 – Herroepingsrecht Bij producten: 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de opdrachtgever hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 3. De opdrachtgever kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 5. Indien de ondernemer de opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de opdrachtgever heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de opdrachtgever die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan 1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever. 5. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de opdrachtgever deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de opdrachtgever de kosten voor terugzending niet te dragen. 6. Indien de opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de opdrachtgever de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 7. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: a. de ondernemer de opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; b. de opdrachtgever niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 8. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de opdrachtgever te bevestigen. 9. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever. 4. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 9 – Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de opdrachtgever die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever; en b. de opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 6. Volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever; en b. de opdrachtgever heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 10 - De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan Containersnel.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Containersnel.nl dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 6. De prijzen voor de container dienstverlening zijn inclusief plaatsen, ophalen, verwerken van het afval en minimaal 6 weken huur. Na de huurperiode van 6 weken zijn de extra huurkosten €10,00 inclusief BTW per week. 7.Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen en/of belastingen (of wijzigingen daarvan), alsmede directe en indirecte meerkosten voortvloeiend uit het feit dat Containersnel.nl niet voorziene, onevenredige investeringen moet plegen teneinde te voldoen aan de toekomstige strengere milieueisen voortvloeiend uit de op de Overeenkomst van toepassing zijnde wetgeving kunnen door Containersnel.nl na bekendmaking onmiddellijk aan Opdrachtgever doorberekend worden. 8. Containersnel.nl is te allen tijde gerechtigd alle kosten, zoals voorrijkosten, plaatsingskosten, ophaalkosten, mutatiekosten en wachturen (zie ook artikel 5.13), verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 9. Containersnel.nl heeft het recht Opdrachtgever een toeslag, genaamd ‘milieutoeslag’ of anders, in rekening te brengen, welke verschuldigd is over het totale factuurbedrag, exclusief opbrengsten en exclusief omzetbelasting. 10. De kosten verbonden aan vergunningen, rechten, (precario)belastingen en ondergrondvoorzieningen, die benodigd zijn voor het plaatsen van een Inzamelmiddel en/of Materiaal of anderszins verband houdend met het gehuurde, en eventueel ter zake verbeurde boetes komen uitsluitend en geheel voor rekening van Opdrachtgever. 11. Containersnel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door hem opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Containersnel.nl toenemen als gevolg van buiten zijn invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten en/of brandstofkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de grondstof- en energieprijzen, een stijging van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging van de locatie waar de be- en/of verwerking plaatsvindt. 12. Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft Containersnel.nl het recht om periodiek zijn prijzen te verhogen conform het NEA-indexcijfer

ARTIKEL 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 1. Containersnel.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Containersnel.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door Containersnel.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Containersnel.nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 - Levering en uitvoering 1. Containersnel.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Containersnel.nl kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Containersnel.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Containersnel.nl het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever bij Containersnel.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlening Opzegging: 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging: 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de opdrachtgever deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur: 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 14 – Betaling 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 15 – Klachtenregeling 1. Containersnel.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij Containersnel.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Containersnel.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende Algemene voorwaarden Containersnel.nl

ARTIKEL 17 – Aansprakelijkheid Containersnel.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever in verband met de overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Containersnel.nl. In geen geval is Containersnel.nl aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de afvalstoffen niet voldoen aan de opgave of omschrijving van de afvalstoffen als bedoeld in artikel 22, onder andere, maar niet uitsluitend, veroorzaakt omdat de be- of verwerkingsinrichting de afvalstoffen weigert. Eventuele acceptatie doet niet af aan het bepaalde in dit artikellid. In geen geval is Containersnel.nl aansprakelijk voor schade aan kabels, leidingen, buizen en dergelijke in de grond die door afnemer niet aan Containersnel.nl zijn gemeld dan wel niet op de juiste plaats zijn gemeld dan wel indien afnemer nalaat een zogenoemde Klicmelding te doen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor deze schade en zal Containersnel.nl terzake volledig vrijwaren en schadeloos stellen terzake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade. In geen geval is Containersnel.nl aansprakelijk voor (indirecte) schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade. Schade die niet ontdekt en gemeld wordt binnen vijf werkdagen na voltooiing van de diensten waarmee de schade rechtstreeks verband houdt of na aflevering van de producten, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is de totale aansprakelijkheid van Containersnel.nl jegens de opdrachtgever steeds beperkt tot het risico en het bedrag dat door Containersnel.nl, mede in aanmerking genomen de prijs van het door haar geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is, redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel, voor zover dit lager is, de betreffende contractsom. Onverminderd hetgeen is bepaald in het vorige artikellid is de totale aansprakelijkheid van Containersnel.nl voor schade geleden door de opdrachtgever of door derden te allen tijde beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,- .

ARTIKEL 18 – Vrijwaring Containersnel.nl en aansprakelijkheid afnemer Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Containersnel.nl vrijwaart de opdrachtgever Containersnel.nl, haar werknemers en andere door Containersnel.nl bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (rechts)personen ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de overeenkomst. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en/of de eigendommen van Containersnel.nl en/of voor schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen, door of vanwege de opdrachtgever aan Containersnel.nl gegeven. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg is van het niet voldoen van de afvalstoffen aan de opgave of omschrijving als bedoeld in artikel 25. De opdrachtgever is aansprakelijk voor afvalstoffen die door derden in de afvalcontainer worden aangeboden. Het gebruik van producten, verpakkingsmiddelen, inzamelmiddelen en andere zaken door of vanwege de opdrachtgever ingezet, is en blijft voor risico van de opdrachtgever. Indien als gevolg van een ondeugdelijke verpakking, in de ruimste zin van het woord, schade ontstaat, is de opdrachtgever steeds hiervoor aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart Containersnel.nl en stelt Containersnel.nl schadeloos ter zake tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet voldoen aan de verplichtingen in de overeenkomst door de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden verlies van en/of schade aan de inzamelmaterialen terstond schriftelijk aan Containersnel.nl te melden. Onder schade wordt o.a. verstaan, schade wegens brand, diefstal en besmeuring. De beschadigde materialen worden door Containersnel.nl gerepareerd, dan wel vervangen, één en ander ter beoordeling van Containersnel.nl. Containersnel.nl zal de kosten van reparatie of vervanging afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 19 – Overmacht 1. Overmacht voor Containersnel.nl bestaat indien de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals – maar niet beperkt tot – overheidsmaatregelen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, staking, uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremmingen van vervoer en andere transportstoringen, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan Containersnel.nl van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie van de afvalstoffen door een be- of verwerkingsinrichting, intrekking van vergunningen, storingen in de bedrijfsvoering van Containersnel.nl, dan wel storingen in de bedrijven van haar afnemers of toeleveranciers of in andere bedrijven van derden waarop Containersnel.nl is aangewezen voor het kunnen nakomen van de overeenkomst. 2. Containersnel.nl is gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin Containersnel.nl door overmacht niet in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen langer duurt dan dertig dagen dan hebben zowel Containersnel.nl als de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding verplicht of gerechtigd te zijn. Indien de opdrachtgever dit recht uitoefent dan is hij gehouden om voor eigen rekening en risico de afvalstoffen terug te nemen indien de overeenkomst dienstverlening betreft. 3. Indien Containersnel.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen is zij gerechtigd hiervoor afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 20 – Containers 1. Afnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van een eventuele vergunning voor het plaatsen van de bestelde afvalcontainer bij de gemeente. Indien de afvalcontainer op last van de overheid verplaatst of verwijderd dient te worden, dan komen alle hiermee verband houdende kosten voor rekening van afnemer. De afvalcontainer mag tussentijds niet verplaatst worden door de opdrachtgever. Afnemer is verplicht om zonodig te zorgen voor voldoende verlichting, bebakening van de containers en / of het treffen van de voor verkeersveiligheid vereiste maatregelen dan wel naleving van regels die door enige autoriteit voorgeschreven zijn en/of worden. 2. Afnemer is verantwoordelijk voor door deze gegeven instructies en aanwijzingen betreffende het plaatsen en ophalen van de bestelde afvalcontainer. Indien de afval container niet geplaatst of opgehaald kan worden, dan komen alle hiermee verband houdende kosten voor rekening van afnemer. Deze 'loze rit' kosten bedragen ten minste €90,00 inclusief BTW. 3. Het plaatsen van een container op het terrein van afnemer geschiedt altijd op eigen risico van de opdrachtgever. Eventuele schade aan het straatwerk, begroeiing, overige ondergrond, omheining, bomen en overige opstal is voor eigen risico van de opdrachtgever. De kans op schade bij een plaatsing op eigen terrein is altijd aanwezig vanwege het gewicht en de omvang van containers en vrachtwagens. 4. De afvalcontainer mag maximaal 20 cm boven de rand van de container worden beladen en wel zo dat de vracht goed klem en veilig in de container blijft tijdens het transport. Indien de container te hoog is beladen, kan deze niet worden opgehaald. Alle hiermee verband houdende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 5. Onder de in artikel 8.5 van deze algemene voorwaarden genoemde kosten van terugzending van het product worden mede verstaan de kosten, verband houdend met het ophalen van de afvalcontainer. Deze kosten bedragen €50,00 inclusief BTW. 6. De kleur en bestickering van de containers kan afwijken van de getoonde productafbeeldingen op de website.

ARTIKEL 21 – Afvalstoffen en afvalcontainers 1. Containersnel.nl kent de volgende afvalcontainers: - Bouw- en sloopafval. Hierin mogen (door elkaar gemengd) de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: grofvuil, puin, beton, stenen, gips, hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen, huisraad. - Grofvuil. Hierin mogen (door elkaar gemengd) de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: grofvuil, puin, beton, stenen, gips, hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen, huisraad. - Schoon puin. Hierin mogen de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: betonpuin, metselpuin, bestratingspuin met maximaal 10% zand , uitgehard restbeton en metselspecie, wandtegels, vloertegels, stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels, dakpannen, gewapend beton(met ijzer). - Houtafval. Hierin mogen de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: geperst hout, hardhout, zachtboard, vezelplaat, spaanplaat, multiplex, chipwood, mdf, geplastificeerde houtsoorten, Geverfd hout en plaatmateriaal, deuren en kozijnen zonder glas en aluminium. Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd. - Groen en tuinafval. Hierin mogen de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval, gras, riet, maaisel, bamboe, bladeren, graszoden met maximaal 5 cm grond en maximaal 25% van de totale inhoud. - Grond. Hierin mogen de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: zand, aarde, grond, klei, kort gemaaide graszoden. Alles zonder vervuiling. - Dakafval. Hierin mogen de volgende afvalstoffen gedeponeerd worden: dakgrind, dakleer, teerhoudend en bitumeus aanklevend materiaal (isolatie), 10% hout en overig sloopafval. 2. Afnemer raadpleegt de website van Containersnel.nl zodat deze zich volledig op de hoogte stelt van de afvalproducten die niet in de door afnemer bestelde afvalcontainer gedeponeerd dienen te worden. Het aanbieden van asbest, asbest gelijkend materiaal, gevaarlijk afval en golfplaten is in geen van de containers toegestaan. 3. Afnemer zal contact opnemen met Containersnel.nl indien afvalproducten niet worden vermeld op de website van Containersnel.nl en/of bij twijfel of bepaalde afvalproducten in de door afnemer bestelde afvalcontainer gedeponeerd mogen worden.

ARTIKEL 22 - Wijziging van de algemene voorwaarden Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de opdrachtgever meest gunstige bepaling zal prevaleren.

ARTIKEL 23 - Slotbepalingen Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van de Overeenkomst zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om alsdan (een zodanige) regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling (-en) zoveel mogelijk benadert. Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen* - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] - [Naam opdrachtgever(s)] - [Adres opdrachtgever(s)] - [Handtekening opdrachtgever(s)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.